Godziny otwarciaPon-Pt 10-18Skontaktuj się z nami+48 793 174 555e-mail:info@fixcatering.pl

Polityka prywatności

1. Postanowienia Ogólne

1.) Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Internetowego Administratora i ma charakter informacyjny.

2.) Administratorem danych osobowych jest Grupa Fix SP. Z o. o. ul. Kopernika 43, 58-250 Pieszyce prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Fix SP. Z o. o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sanatoryjna, nr 7, lok. 2, 58-250 Pieszyce, NIP 8822145639,

3.) Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” (tekst Rozporządzenia RODO:

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

4.) Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych,

5.) Korzystanie z Serwisu Internetowego, jak i  zawarcie umowy jest dobrowolne. Dobrowolne jest również podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę, z zastrzeżeniem następujących wyjątków:

a.) obowiązki ustawowe ciążące na Administratorze – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.

b.) zawarcie umowy z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest wówczas wymogiem umownym i osoba, której dane dotyczą wyraża wolę zawarcia umowy z Administratorem, jest zobowiązana do podania tych danych osobowych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego.

6.)Administrator, w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem; b) zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c) merytorycznie poprawne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, aniżeli to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania; e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7.) Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  1.  Przetwarzanie danych

1.) Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, w których spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub,

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednego z ww. przypadków polityki prywatności. Szczegółowe podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w kolejnym punkcie polityki prywatności, w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych.

  1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w następującym celu:

  1. Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(Podstawa Prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO oraz artykuł 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda dotyczy przetwarzania danych dotyczących zdrowia)

dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, hasło i dane dotyczące świadczenia Usług: adres, tj. ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), dane dotyczące zdrowia (informacje o jednostkach chorobowych, dolegliwościach zdrowotnych i alergiach pokarmowych); nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta (w przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami) są przechowywane w okresie niezbędnym do wykonania lub rozwiązania (wygaśnięcia) umowy.

  1. Marketing bezpośredni

(Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO)

dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres, historia usług) są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia regulowany jest przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

  1. Marketing usług

(Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres, historia usług) są przechowywane do momentu wycofania zgody przez Usługobiorcę na dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu.

  1. Roszczenia Administratora i wobec Administratora

(Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

– dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, hasło i dane dotyczące świadczenia Usług: adres, tj. ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), dane dotyczące zdrowia (informacje o jednostkach chorobowych, dolegliwościach zdrowotnych i alergiach pokarmowych); nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta (w przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami) są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia regulowany jest przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  1. Podmioty, którym udostępniane są dane

1.) W celu realizacji umowy o świadczenie Usług niezbędne jest korzystanie przez Administratora z usług innych podmiotów, jak np.  firma informatyczna, biuro księgowe, kancelaria prawna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne). Przetwarzanie danych spełnia wymogi Rozporządzenia RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2.) Administrator przekazuje dane tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie, które jest konieczny do zrealizowania jego celu.

3.) Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane następującym podmiotom:

– dostawca usług- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do zrealizowania Usługi,

– przewoźnik, kurier- w przypadku dostawy Usługi przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy przewoźnikowi, lub kurierowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Usługi,

– podmioty świadczące usługi marketingowe – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,

– podmioty świadczące usługi informatyczne- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,

– podmioty świadczące usługi prawne, księgowe- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności

  1. Informowanie o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowanie)

1.) Administratora ma obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2.) Administrator może w celu marketingu usług korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz po wyrażeniu zgód. Nie dotyczy to zawarcia (odmowy zawarcia) umowy o świadczenie Usługi, czy też zawarcia (odmowy zawarcia) jakiejkolwiek innej umowy. Profilowanie może polegać na m. in. ofiarowaniu rabatu, kodu promocyjnego, nagrody, czy przedstawieniu innej Usługi.

3.) Profilowanie polega na automatycznej analizie zachowania Usługobiorcy na stronie Serwisu. Celem profilowania jest dostarczenie Usługobiorcy odpowiadającej mu Usługi.

4.) Usługobiorca ma prawo nie skorzystać z profilowania.

  1. Uprawnienia Usługobiorcy

1.) Usługobiorca korzystając z uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO ma prawo:

– dostępu do treści swoich danych,

– do sprostowania danych,

– do żądania usunięcia Twoich danych,

– do ograniczenia przetwarzania danych,

– do przenoszenia danych,

– do sprzeciwu,

– do wycofania zgody,

– niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

– do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

2.) W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Administratora wskazany w Serwisie lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

  1. Stosowanie plików cookies.

1.) Poprzez używanie Strony fixcatering.pl Usługobiorca lub Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli Usługobiorca lub Klient nie zgadza się na używanie przez Administratora ciasteczek, winien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony fixcatering.pl.

2.) Cookies  to niewielkie  pliki, zapisywane  i przechowywane na  komputerze, tablecie lub  innym urządzeniu podczas gdy Usługobiorca lub Klient odwiedza różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Serwis fixcatering.pl używa ciasteczek do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób są używana jest jego strona i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Korzystając ze Strony fixcatering.pl Usługobiorca lub Klient może otrzymywać ciasteczka podmiotów trzecich, jak np.: Google, czy Facebook. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych podmiotów współpracujących. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Nie wiąże się to z ograniczeniem funkcjonalności serwisu finxcatering.pl.